Hoạt động chuyên môn

Góp ý thông tư 30 sửa đổi

Góp ý   DỰ THẢO SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 30 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đơn vị: Trường Tiểu học Nam Minh Ngày 28/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 30 quy định cách đánh giá học sinh…