Văn bản pháp quy

Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 30/2014/TT-BGDĐT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội,  ngày 28 tháng 8 năm 2014                                                                        THÔNG TƯ Ban hành Quy…