LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (TỪ 4/6 ĐẾN 9/5/2018)

Tháng Sáu 2, 2018 10:37 chiều
THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI 4/5 TUYỂN SINH LỚP 1, HOÀN THIỆN CÁC LOẠI BÁO CÁO CUỐI NĂM; CÔNG TÁC BẢO VỆ CSVC THIẾT BỊ; TRIỂN KHAI KH HÈ 2018 Đ/C Dũng, Yến
– Tổ chức Lễ nhận BGHS 6 tuổi vào lớp 1 – Chuẩn bị các loại BC tuyển sinh, HTCTTH 2018
BA

5/5

– Đ/c Hải, Dũng duyệt HS thi đua tại PGD Đ/c Hải, Hạnh

6/5

– Duyệt BC Tuyển sinh, HTCTTH Đ/c Thuận, Đ Hạnh
NĂM 7/5 – Công tác bảo vệ CSVC, thiết bị hè 2018 Đ/c Phương, Hương
SÁU 8/5 – Họp Hội đồng Triển khai công tác hè 2018; chế độ nghỉ phép hè 2018. Đ/c Thắng, Tình
BẢY 9/5
CHỦ NHẬT 10/5

Bình Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên