ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO ĐẢNG CẤP TRÊN. CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH- XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH. CHI BỘ LONG TRỌNG TỔ CHỨC: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN . CHO HAI ĐỒNG CHÍ 1. Đồng chí: Ngô Quang Hưng 2. Đồng chí: Trần Thị Hoài LỄ KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC CÙNG NGÀY : NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018

Tháng Tám 15, 2018 6:43 chiều

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO  ĐẢNG CẤP TRÊN. CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH- XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH. CHI BỘ LONG TRỌNG TỔ CHỨC: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN . CHO HAI ĐỒNG CHÍ

1. Đồng chí: Ngô Quang Hưng

2. Đồng chí: Trần Thị Hoài

LỄ KHAI MẠC  VÀ BẾ MẠC CÙNG NGÀY : NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018

IMG_0090 IMG_0091 IMG_0093 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0102