KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2018-2019

Tháng Tám 21, 2018 7:15 sáng

quyet-dinh-2071-qd-bgddt ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT về ban hành khung thời gian áp dụng cho các cấp học từ năm 2017-2018 về sau.

Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về ban hành khung thời gian áp dụng cho năm học 2018-2019.