THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THEO KẾ HOẠCH ( NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2018 )

Tháng Bảy 1, 2018 10:54 sáng

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THEO KẾ HOẠCH ( NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2018 )IMG_9726 IMG_9727 IMG_9728 IMG_9729 IMG_9730 IMG_9731 IMG_9732 IMG_9733 IMG_9734 IMG_9735 IMG_9736