Thầy cô trường TH Bình Minh dọn trường, dọn lớp trong ngày nghỉ dịch

Tháng Ba 20, 2020 8:12 chiều

A7E57E8F-D669-4BA5-9A47-BA0F9C5332B431C1E6AE-E32F-4B95-9A13-8AAD6FFB7767 007DB07C-ACC4-45D8-B2A9-D0578ABAF7CC 0224F4C2-C740-4732-975C-B359747F6517 F2ADD2CD-4B4E-4088-BA51-C05DF8EE06A0 5082B034-260C-45BC-AC9E-6ECD0C8D79DC EEAFF862-8AA5-45F0-AF68-E8FE38C94033 441F0393-07FB-469D-A0E9-13D446F8A5B9 1FFA9192-F7DC-4EC2-B2E3-426343099056 49CBC24E-B7EE-4C13-B1DB-6330EE241F38 559FA33F-657C-4467-9FFD-0BB7CD588437 3191DA09-E431-4856-8429-D9A989487CE7 F7490BC8-4FAF-4708-B23C-631317C647F8 B2DF8B8F-3FE0-4A47-B6B8-D9F43312D332 ABDE5A79-D4F9-4F5A-B61F-0BD176171B77 A82EE32D-39E7-4D03-ADE5-CEF49194797C 1D55CEC3-46E4-4D25-9CCC-99C427E86576 F6B45245-A739-4509-B86C-4903A786EDD4 A7E57E8F-D669-4BA5-9A47-BA0F9C5332B4